ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

Leave a Comment