ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

Leave a Comment