Monthly Archives: พฤศจิกายน 2012 - Page 2

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ร่าง TOR

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดการติดตั้งระบบ

Page 2 of 212