Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2013 - Page 2

สอบราคาจ้างทำเอกสารและซีดีจำนวน 1,000 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงาน  จำนวน 1,000  ชุด

ประกาศสอบราคาจ้างทำเอกสารและซีดี

ร่าง TOR โครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ

ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) โครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ร่าง TOR ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

 

Page 2 of 212