Monthly Archives: เมษายน 2013 - Page 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง  ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านนกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP

ร่าง TOR 

Page 2 of 212