Monthly Archives: กันยายน 2013 - Page 3

ประกวดราคาตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

ประกาศประกวดราคา

ประกาศสอบราคาเก้าอี้อเนกประสงค์ แบบมีตะขอเกี่ยว จำนวน 500 ตัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์  แบบมีตะขอแบบเกี่ยว  จำนวน 500 ตัว

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 48,000 BTU  ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

Page 3 of 3123