สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดตราด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2557 ของกองบริหารงานบุคคล

ประกาศ

ราคากลาง

รายละเอียด

Leave a Comment