สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิงเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 350 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment