Monthly Archives: มิถุนายน 2014 - Page 2

ประกาศสอบราคาระบบประชุมทางไกล (Teleconference)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 มทร.พระนคร จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 350 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  จำนวน 350 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิงเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 350 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ร่าง TOR และ ราคากลางระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 4 ห้อง

ร่าง TOR

ราคากลาง

ร่าง TOR ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์

ร่าง TOR

ราคากลาง

Page 2 of 3123