ประกวดราคาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Classroom จำนวน 9 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Classroom จำนวน 9 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment