ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)

ร่าง TOR 

ราคากลาง

Leave a Comment