ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)

ร่าง TOR 

ราคากลาง

 1. บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จำกัด
  VIP SYSTEM COMPANY LIMITED.
  48/79 หมู่บ้านเค.ซี.การ์เด้นโฮม ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามว กรุงเทพมหานคร10510 http://www.vipsystem2012.com
  Tel : 02-1900-794 ( Auto ) FAX : 02-1900-795
  Email: vipsystem2012@yahoo.co.th

  เอกสารเลขที่ 571001

  วันที่ 24 ตุลาคม 2557

  ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง TOR ฉบับนี้ดังต่อไปนี้

  ประกาศตามราชการ บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จำกัด
  ขอเสนอควรเปลี่ยน หลักการและเหตุผล ประโยชน์ของ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  3. ใน 1 ห้อง รายละเอียดประกอบด้วย อุปกรณ์
  สำหรับการเรียนการสอน ดังนี้
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1.11 มีภาคจ่ายไฟ (Power Supply) ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ 1.11 มีภาคจ่ายไฟ (Power Supply) ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 วัตต์ ควรแก้ไขเพราะภาคจ่ายไฟขนาดกำลัง 150 วัตต์ กำลังวัตต์น้อยไปไม่รองรับในอนาคตกรณี Up Grade เครื่องเพราะการ Up Grade เครื่องแต่ละครั้งพลังงานที่ใช้ควรจะมากกว่า 150 วัตต์ ดังนั้นควรแก้ไขเพิ่มเป็น จากเดิม 150 วัตต์ ให้เป็น 250 วัตต์ เพื่อรองรับการ Up Grade เครื่องภายในอนาคต – ได้เครื่องที่รองรับการใช้งานภายในอนาคตในการ Up Grade ในกรณีที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก็ต้องมีการ Up Grade แต่ละครั้ง และการใช้พลังงานก็จะมากกว่าปกติเพราะคุณภาพเครื่องยิ่งสูงยิ่งใช้พลังงานเยอะแต่ไม่ได้มีผลกับการสิ้นเปลืองค่าไฟภายในหน่วยงานเพราะเป็น Power Supply ภายในตัวเครื่อง
  – ได้เครื่องที่สามารถส่งจ่ายกระแสไฟภายในเครื่องแรงมากขึ้นในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยน Hard Ware บางอย่างเพื่อให้เหมาะกับงานที่ทำก็ไม่ต้องไปเปลี่ยน Power Supply ในภายหลังอีกครั้ง เพื่อลดงบประมาณของหน่วยงานลงได้
  – เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและเพื่อประโยชน์สูงสุดควรจะกำหนดคุณสมบัติให้รองรับภายในอนาคตเผื่อไว้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ

  1.14 ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL พร้อมเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 1.14 ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC หรือ มอก. 1956 และ UL หรือ มอก. 1561 พร้อมเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ควรแก้ไขให้มาตรฐานสินค้าอุสาหกรรมไทย สามารถเข้าเสนอราคาได้ด้วยจึงต้องควรระบุให้มีมาตรฐาน มอก. ตามระเบียบพัสดุ ของกรมบัญชีการ กำหนดไว้ว่าการกำหนดคุณสมบัติต้องให้สินค้าไทยสามารถเข้าเสนอราคาอย่างเป็นธรรมได้และให้พิจารณาสินค้าไทยเป็นอันดับแรกในกรณีที่มีสินค้าอื่นเข้าเสนอราคาด้วยที่ไม่ใช่สินค้าไทย ไม่อย่างนั้นจะถือว่ากีดกันผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
  – เพื่อไม่ให้เกิดการกระตุ้นสินค้าไทยและช่วยเศรษฐกิจภายในประเทศให้คนไทยนิยมใช้สินค้าไทย
  – เพื่อเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ของกรมบัญชีกลางกำหนดไว้ว่าให้กำหนดคุณสมบัติโดยส่วนของคอมพิวเตอร์ให้กำหนดว่าต้องมีมาตรฐาน มอก. ด้วยทุกครั้ง ( ตามไฟล์แนบ )
  – เพื่อให้เกิดการแข่งขันให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยสามารถเข้าเสนอราคาได้ในครั้งนี้และเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานราชการที่มีคู่แข่งขันจำนวนรายมากขึ้น
  – เพื่อช่วยผลักดันสินค้าไทยให้เกิดสภาพคล่องและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ดังนั้นรัฐก็ควรจะช่วยสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยให้สามารถเข้าเสนอราคาได้ในครั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์สินค้าไทยมากขึ้น
  5.1.เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  5.1.7 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาผู้ผลิตในประเทศ
  ไทยหรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการภายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยมีเอกสารรับรองฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการ และเลขที่มาในวันยื่นซองประกวดราคา 5.1.7 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาผู้ผลิตในประเทศ
  ไทยหรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการภายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยมีเอกสารรับรองฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการ และเลขที่มาในวันยื่นซองประกวดราคา เป็นการล็อคสเปกเนื่องจากส่วนมาก เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมขยายเสียงส่วนมากจะมียี่ห้อเดียวคือ ยี่ห้อ TOA รุ่น 2060ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมควรจะตัดเรื่องหนังสือแต่งตั้งออกและให้สิทธิ์บริษัทฯอื่นที่มีสิทธิ์จำหน่ายแต่ทางโรงงานไม่ออกหนังสือแต่งตั้งให้สามารถเข้าเสนอราคาได้เพราะอย่างไรผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานอยู่แล้วเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับประกันการบริการและความเสียหายให้กับหน่วยงานราชการอยู่แล้วเพราเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ – เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
  – เพื่อสามารถให้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆสามารถเข้าเสนอราคาได้มากกว่า 3 ยี่ห้อ
  – เพื่อไม่เป็นการกีดขวางบริษัทฯอื่นที่ไม่มีหนังสือแต่งตั้งสามารถเข้าเสนอราคาได้เพราะเหตุผลเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้ทั้งๆที่มีสิทธิ์จำหน่ายและเพื่อประโยชน์สูงสูดของหน่วยงานเพื่อเปิดกว้างให้เกิดการแข่ง
  8. แท่นบรรยายอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  8.12 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาผู้ผลิตในประเทศ
  ไทยหรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการภายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยมีเอกสารรับรองฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการ และเลขที่มาในวันยื่นซองประกวดราคา 8.12 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาผู้ผลิตในประเทศ
  ไทยหรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการภายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยมีเอกสารรับรองฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการ และเลขที่มาในวันยื่นซองประกวดราคา ควรตัดทิ้งเพราะไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและเป็นการกีดกันทางการค้าไม่สามารถให้ผู้ค้ารายย่อสามารถเข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า – สามารถให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถเข้าเสนอราคาได้ครับเพื่อเพิ่มจำนวนมากรายยิ่งขึ้นเพื่ออเสนอราคา
  – เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานราชการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆสามารถเข้าเสนอราคาได้มากกว่า 3 ยี่ห้อเพื่อให้เกิดการแข่งขันอยู่สูงสุด
  10. อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย สามารถรับสัญญาณจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฎิบัติ
  การ iOS, Android และ Windows Mobile ได้ โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  10.4 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาผู้ผลิตในประเทศ
  ไทยหรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการภายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยมีเอกสารรับรองฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการ และเลขที่มาในวันยื่นซองประกวดราคา 10.4 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาผู้ผลิตในประเทศ
  ไทยหรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการภายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยมีเอกสารรับรองฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการ และเลขที่มาในวันยื่นซองประกวดราคา ไม่ควรระบุเพราะมีสินค้าเข้าได้เพียงยี่ห้อเดียวคือ ยี่ห้อ WePresent รุ่น WGA-310 และการขอเอกสารแต่งตั้งจากโรงงานจะไม่ออกให้กับบริษัทฯอื่นๆที่อยากเข้าเสนอราคาในครั้งนี้เพราะเจ้าของผลิตภัณฑ์กลัวเสียราคาดังนั้นเพื่อจะไม่เกิดการแข่งขันจึงเห็นควรตัดคำดังกล่าวออกเพราะสินค้าสามารถเข้าได้ยี่ห้อเดียวถึงแม้ว่าอาจจะมียี่ห้ออื่นที่สามารถเข้าได้แต่คุณภาพหรือราคาที่นิยมใช้กันก็มียี่ห้อเดียวดังที่แจ้งไปในครั้งนี้ – เป็นการล็อคสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
  – สินค้าสามารถเข้าเสนอราคาได้เพียงยี่ห้อเดียว
  – ราคาขอสินค้ามีราคาไม่สูงมากนักจึงเห็นควรให้ตัดออกเพื่อให้เกิดการแข่งขันจากผู้ค้ารายย่อยจำนวนรายมากขึ้นและเพื่อประโยชน์สูงสุดทีให้มีการแข่งขึ้นมากขึ้น
  11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Indoor Wireless Access Point) จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
  11.11 เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เสนอ กับระบบ
  Wireless Controller เดิมของมหาวิทยาลัยได้ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

  ข้อนี้ควรระบุผลิตภัณฑ์เดิมที่มหาวิยาลัยใช้อยู่ ณ ปัจจุบันไม่เช่นนั้นก็เข้าข่ายล็อคสเปกเพราะผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาไม่ทราบถึงรุ่นเดิมที่หน่วยงานนั้นใช้อยู่ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสควรจะระบุยี่ห้อกับรุ่นมาใน TOR ในครั้งนี้ด้วย ทางผู้เสนอราคาไม่ทราบถึงผลิตภัณฑ์ของเดิมที่หน่วยงานใช้อยู่สมมุติ ถ้าหน่วยงานจะซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถแต่ไม่ได้ระบุว่ารถเดิมใช้ยี่ห้ออะไร แต่ของเดิมรถที่ใช้อยู่คือ ยี่ห้อ TOYOTA แต่ผู้เสนอราคาเสนออะไหล่รถยนต์ที่เป็น Honda แล้วมันจะเกิดการแข่งขันได้อย่างไรครับมีเฉพาะเจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติรู้อยู่เพียงเท่านั้น ดังนั้นควรจะอธิบายกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ผู้สนใจเสนอราคารับทราบโดยทั่วกัน ดังนั้นถ้าจะให้ระบบใหม่สามารถใช้ร่วมได้กับของเดิมก็ควรระบุชี้ชัดว่าของเดิมที่ใช้คือ ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนให้รับทราบเพื่อจะได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้มาเสนองานในครั้งนี้ – เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ว่ายี่ห้ออื่นก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ไม่ใช่สามารถเข้าได้ยี่ห้อเดียวแล้วก็กำหนดว่าต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากโรงงานอีกแบบนี้เข้าข่ายล็อคสเปกและไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมควรระบุยี่ห้อของเดิมที่ใช้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเพราะการเขียน TOR นั้นจะต้องเขียนให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าเสนอราคาในครั้งนี้ได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ของเดิมกับของใหม่ที่จะต้องสามารถใช้งานร่วมกันได้ให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเฉพาะกรรมการกำหนด TOR เข้าใจ เพราะกรรมการไม่ใช่ผู้เสนอราคาดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดควรจะชี้ชัดว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่คือยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเพื่อให้เกิดการแข่งขัน
  11.12 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาผู้ผลิตในประเทศ
  ไทยหรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการภายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยมีเอกสารรับรองฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการ และเลขที่มาในวันยื่นซองประกวดราคา 11.12 ผู้เสนอรำคำต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาผู้ผลิตในประเทศ
  ไทยหรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการภายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยมีเอกสารรับรองฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการ และเลขที่มาในวันยื่นซองประกวดราคา ถ้ากำหนดว่าต้องใช้ร่วมกับของเดิมส่วนมากเจ้าของผลิตภัณฑ์จะไม่ให้หนังสือแต่งตั้งกับเจ้าอื่นๆที่ไม่ได้ข่ายเข้าโครงการของเดิมตั้งแต่แรกทั้งๆที่ผู้เสนอราคามมีสิทธิ์ที่จะขายดังนั้นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและให้เกิดการแข่งขันควรจะนั้นทิ้งไม่เช่นนั้นจะเข้าข่ายล็อคสเปกและกีดกันทางการค้า – เป็นการเสียเปรียบทางการแข่งขันเพราะบริษัทฯเดิมที่ได้วางระบบของเดิมจะได้เปรียบกว่าบริษัทฯอื่นๆที่จะเข้าเสนอราคาในครั้งนี้และจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการแข่งขันดังนั้นควรตัดเรื่องหนังสือแต่งตั้งทิ้งเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานราชการสูงสุดเพื่อเปิดกว้างให้ผู้อื่นสามารถเข้าเสนอราคาได้ในครั้งนี้
  – เพราะโดยส่วนมากบริษัทฯไหนที่ได้สิทธิ์ในการขายก่อนจะได้เอกสารหนังสือแต่งตั้งและโรงงานก็จะไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับบริษัทฯอื่นๆดังนั้นควรตัดทิ้งเพื่อประโยชน์สูงสูดของหน่วยงานเอง

  ขอแสดงความนับถือ

  ( นายวัชชีระ ขนานแข็ง )
  กรรมการผู้จัดการ

  โปรดติดต่อ : โทร.090-976-5501 คุณวัชชีระ ขนานแข็ง

 2. ไม่มีข้อเห็นเห็น

 3. ไม่มีข้อคิดเห็น

Leave a Comment