Monthly Archives: ธันวาคม 2014 - Page 2

ประกาศสอบราคาจ้างทำมาสคอต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำมาสคอตจำนวน 3,000 ตัว เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

Page 2 of 212