ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

 

Leave a Comment