ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

Leave a Comment