Monthly Archives: พฤษภาคม 2016

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 410 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 410 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

การจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ของห้องสมุด จำนวน 9 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ในการจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 รายการ

ราคากลาง