Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017 - Page 4

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (รายการที่ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

จ้างทำข้อมูลการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และวิเคราะห์คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการจัดหากี่ทอ เครื่องกรอ และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องช่วยผลิตผ้า คุณภาพอนุรักษ์ภูมิปัญญา แบบสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่หลากหลายสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน

ราคากลาง

จ้างต้นเเบบผลิตภัณฑ์พร้อมจัดแฟชั่นโชว์ จำนวน ๑ งาน

ราคากลาง

จ้างทำสูจิบัตร ๑๐๐ เล่ม

ราคากลาง

Page 4 of 6« First...23456