Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017 - Page 6

งานจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงฯ จำนวน ๑ เครื่อง(สถานีวิทยุ)

ราคากลาง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Page 6 of 6« First...23456