จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ VR เพื่อใช้ในการคัดเลือกพนักงาน (VR and recruitment: a real experience)ในวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค 4.0

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ VR เพื่อใช้ในการคัดเลือกพนักงาน (VR and recruitment: a real experience)ในวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค 4.0

Leave a Comment