ประชาวิจารณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบางกอกรอยัลเจมส์

ประชาวิจารณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบางกอกรอยัลเจมส์ ถนนพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างประกาศจ้าง(วิจารณ์)

ร่างเอกสารประกวดราคา(วิจารณ์)

ขอบเขตของงาน(TOR)

แบบรูปรายการ

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์

Leave a Comment