คอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 150 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง tor คณะวิทยาศาสตร์

Leave a Comment