วิจารณ์ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช 1 รายการ

แบบปรับปรุงอาคาร

BOQ

ราคากลาง

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายการครุภัณฑ์

ตารางจัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ร่าง TOR

Leave a Comment