ประชาพิจารณ์ รายการ ชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติ ในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

tor งานประกอบและสายไฟ

Leave a Comment