งานชุดทดลองเรียนรู้ IoT เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดและทดสอบด้านเกษตรสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

TOR

ประกาศเชิญชวน

Leave a Comment