Author Archives: admin - Page 40

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ร่าง TOR

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดการติดตั้งระบบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตราฐานวิชาชีพ X-code Programming

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-code Programming ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดรคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-code Programming

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มึความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ 3 รายการ

ร่าง TOR ครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย 

ร่าง TOR ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ชนิด Blade 

ร่าง TOR ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-Code Programming

 

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 2,3,5 จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 2,3,5 จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้าง

Page 40 of 63« First...102030...3839404142...5060...Last »