Author Archives: Meeyok's - Page 60

ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศึกษา

ประกาศประกวดราคา

เอกสาประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)

ราคากลาง

ร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ราคากลางจ้างผลิตถุงผ้าเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ๑๓ ปี RMUTP

ราคากลาง

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน ๑๓ ปี RMUTP

ราคากลาง