ประกาศสอบราคาซื้อหน้งสือห้องสมุด จำนวน 2,256 รายการ

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สี่เสาเทเวศร์ ดุสิต กทม. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สี่เสาเทเวศร์ ดุสิต กทม. ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 280-1931 ในวันและเวลาราชการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐานจำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “มหาวิทยาลัยฯ”   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ตามรายการดังนี้

–  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐาน) จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR
เอกสารประกวดราคาซื้อ
รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดปฎิบัติการด้านแฟชั่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น)

เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบการควบคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบการควบคุม) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่าง TOR
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ)

ร่าง TOR
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์