Tag Archives: คณะวิศวกรรมศาสตร์ - Page 5

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบการควบคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบการควบคุม) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่าง TOR
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (ห้องเครื่องจักรกลอัตโนมัติพื้นฐาน) ประกอบด้วย 1. UpGrade  pc -mill จำนวน 15 เครื่อง  2.UpGrade pc-turn จำนวน 15 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์