Tag Archives: งานประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 4 เครื่อง ของกองนโยบายและแผน

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง