Tag Archives: จัดซื้อครุภัณฑ์

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ตามโครงการโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย 4 ศูนย์การศึกษา

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ตามโครงการโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย  4 ศูนย์การศึกษา วงเงิน 3,462,500 บาท (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR)

ราคากลาง

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมกลาง ระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลและซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมกลาง ระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลและซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 9,500,000 บาท เอกสารเลขที่ ภ.8/2563(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ภ.8/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ภ.8/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR)

ราคากลาง

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมกลาง ระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลและซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมกลาง ระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล และซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 9,500,000 บาท (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR)

ราคากลาง

งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๒ ชุด

ร่างประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR