Tag Archives: ตู้คืนหนังสือ

ร่าง TOR โครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ

ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) โครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR