Tag Archives: ประชาสัมพันธ์ - Page 2

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสือและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 1

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 1

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอนิกส์  ตามรายการดังนี้ 
       –  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   ประกอบด้วย

  1. ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  2. ห้องปฏิบัติการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  3. ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย

ร่าง TOR

ประกาศ

รายละเอียดครุภัณฑ์

Page 2 of 212