Tag Archives: สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย

ร่าง TOR สัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ 2558

ร่าง tor สัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558
ราคากลาง