Tag Archives: สำนักวิทยบริการฯ - Page 3

ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการสอน

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ัอครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 1 ระบบ) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

– โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ร่าง TOR

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

 

 

Page 3 of 41234