Tag Archives: หมึกพิมพ์

การจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ของห้องสมุด จำนวน 9 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ในการจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 รายการ

ราคากลาง

การจัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 15 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ

ราคากลาง