Tag Archives: อิเล็กทรอนิกส์ - Page 11

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังแนบ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์

 

 

 

ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

ร่าง TOR

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย

 

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 จำนวน 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) จำนวน 1 ห้อง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ