Tag Archives: อิเล็กทรอนิกส์ - Page 8

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1  จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ัอครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 1 ระบบ) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน 1 ชุด ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่าง TOR

Page 8 of 13« First...678910...Last »