Tag Archives: เครื่องสำรองไฟฟ้า

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า  จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา