Tag Archives: โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมประธานพร้อมเก้าอี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโต๊ะประชุมประธานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง