ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA และตู้ MDB (ตู้คอนโทรล)

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 67

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์