ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องแม่ข่ายระบบบริการการศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

Page 1 of 12112345...102030...Last »