ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566

ยกเลิกการประกวดราคา รายการ ชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยกเลิกการประกวดราคา

ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราตากลาง

ร่าง TOR

ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังชั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

ร่าง TOR