ครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะ (Automation and robotics for waste recycling industry) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของสถาบันสหวิทยการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR9

รายการ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะ (Automation and robotics for waste recycling industry) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของสถาบันสหวิทยการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า Biphasic แบบกึ่งอัตโนมัติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง ของกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง