Monthly Archives: มีนาคม 2011 - Page 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

Page 2 of 212