Monthly Archives: เมษายน 2011 - Page 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรุงเทพมหานคร

ร่าง TOR

ประกาศ

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 350 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) จำนวน 1 ห้อง

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Page 2 of 212