Monthly Archives: กรกฎาคม 2011

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง(เบนซิน)  จำนวน 2 คัน

ร่าง TOR

รายละเอียดการจัดซื้อ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่าง TOR 

รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) จำนวน 1 ห้อง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ