Monthly Archives: สิงหาคม 2011

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงรางน้ำฝนรอบห้องประชุม D-Hall 1 รายการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคางานปรับปรุงรางน้ำฝนรอบห้องประชุม D-Hall  จำนวน 1  รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ

 

จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 3 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้อนุมัติให้งานพัสดุ  จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ   ดังนี้

  • ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน     จำนวน 5 ชุด
  • ครุภัณฑ์ห้องประชุมย่อย     จำนวน  1 ชุด
  • ครุภัณฑ์ห้องเอนกประสงค์   จำนวน  1  ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม D-Hall จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์  ห้องประชุม D – Hall  จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ