Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2012

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังแนบ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์

 

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ประกอบด้วย
1.  ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
2.  ห้องปฏิบัติการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3.  ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

ร่าง TOR

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย

 

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

– โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ร่าง TOR

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

 

 

Page 1 of 212