Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2012 - Page 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอนิกส์  ตามรายการดังนี้ 
       –  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   ประกอบด้วย

  1. ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  2. ห้องปฏิบัติการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  3. ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย

ร่าง TOR

ประกาศ

รายละเอียดครุภัณฑ์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 จำนวน 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

Page 2 of 212