Monthly Archives: มีนาคม 2012

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 1 ระบบ)

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐาน) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 ของคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1  1 รายการ  ของคณะศิลปศาสตร์   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   คณะศิลปศาสตร์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างโลหะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างโลหะ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–  ชุดทดสอบกำลังวัสดุ

ร่าง TOR
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ

Page 1 of 512345