Monthly Archives: มีนาคม 2012 - Page 4

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
–   ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ) 

ร่างTOR
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดครุภัณฑ์

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด ให้กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ประกาศประกวดราคา

สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง

ประกาศสอบราคาจ้าง

Page 4 of 512345