Monthly Archives: พฤษภาคม 2012

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์”ชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

– ชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบการจัดซื้อ

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1  จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ัอครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 1 ระบบ) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ