Monthly Archives: มิถุนายน 2012

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน 1 ชุด  ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบควบคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มึความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบการควบคุม)  ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

ประกาศ