Monthly Archives: กรกฎาคม 2012

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานอธิการบดี 1 รายการ

ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ( e-library) ครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ ประกอบด้วย
1. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 1
2. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 3

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องธรรมนูญสุวิทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องธรรมนูญสุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ห้องประชุม1)

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ห้องประชุม 3)

Page 1 of 212